GrondInZicht

DrechtConsult heeft recent, in samenwerking met WN-media B.V.(www.wn-media.nl), een softwareprogramma ontwikkelt specifiek afgestemd voor Grondbanken en Grondbewerkingsbedrijven. In 2011 heeft de toenmalige VROM inspectie een onderzoek uitgevoerd naar de werkwijze van grondbanken ten aanzien van acceptatie en samenvoeging van partijen grond. In augustus 2011 heeft zij de bevindingen gepubliceerd ( "Grond-op-hopen" samenvoegen grond zonder erkenning). Het onderzoek heeft uitgewezen dat het naleefgedrag (al dan niet onder certificaat) bij gemeenten en bedrijven slecht is. Het samenvoegen van partijen grond, met een gelijke kwaliteit, is voorbehouden aan BRL 9335 gecertificeerde bedrijven of instellingen. Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de gecontroleerde bedrijven of instellingen (met name de overheid) grond heeft ingenomen en samengevoegd zonder dat de kwaliteitsgegevens van de grond bekend waren en zonder een overzichtelijke registratie. De grondmarkt heeft aangegeven dat, vanwege de complexiteit in regelgeving en de verplichte registraties, behoefte heeft aan een geautomatiseerd systeem voor registratie, controle van handelingen en documentenbeheer. DrechtConsult heeft besloten om de overheid en het bedrijfsleven hierin te faciliteren. DrechtConsult beschikt over ruime praktische en inhoudelijke kennis in het exploiteren van grondbanken en het bewerken van verontreinigde grond. Op basis van deze kennis en ervaring heeft DrechtConsult een softwareprogramma "GrondInZicht" ontwikkeld. Hierbij is rekening gehouden met alle gestelde voorwaarden van de BRL 9335 en de BRL SIKB 7500, protocol 7510.

De software voorziet niet alleen in de registratie van de in- en uitgaande stromen, maar ook in alle bewegingen/handelingen die binnen het bedrijf/locatie afspelen. Deze handelingen dienen vanuit handhavings- en certificeringsoogpunt inzichtelijk te worden gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • acceptatie van grond;
  • vastlegging van kwaliteitsgegevens van een partij;
  • opslag van grond;
  • interne verplaatsingen van partijen;
  • samenvoegen/clustering van partijen;
  • keuringen en kwalificatie van partijen;
  • splitsen van partijen bij afzet van de grond.

 Bestaande softwarepakketten zijn vaak primair gericht op het registreren van de in- en uitgaande stromen: afvalstroomnummers, wegen, melden bij het LMA en eventueel de facturatie. Juist de interne bewegingen zijn vaak nog een onontgonnen gebied. "GrondInZicht" geeft op ieder gewenst moment inzicht in de logistieke stand van zaken van alle opgeslagen partijen grond, bouw- of afvalstoffen. Doordat alle goederenbewegingen tijdsafhankelijk worden vast gelegd is iedere situatie, vanaf het moment na de in gebruik name van het systeem tot aan de actuele situatie, te reproduceren. Het systeem levert doelgerichte informatie van alle handelingen en partijspecifieke gegevens (hoeveelheden, kwaliteit e.d.), zodat de interne controles doelgericht kan worden verricht en informatie altijd voorhanden is voor de interne/externe auditoren, handhaving en accountant. Daarnaast verschaft het systeem de benodigde managementinformatie.

"GrondInZicht" visualiseert de situatie op uw bedrijfsterrein door gebruik te maken van een grafische interface. Op basis van een luchtfoto, CAD-tekeningen of zelfs een eenvoudige situatieschets kan de indeling van uw bedrijfsterrein in zicht worden gebracht. Aanwezige partijen worden weergeven op de plattegrond van de locatie. Dit geeft een feitelijke weergave van de terreinindeling en de ligging van partijen. Door eenvoudig slepen en loslaten herkent het systeem alle mogelijke handelingen. Het invoeren van de benodigde gegevens wordt tot een minimum beperkt. De ingebouwde intelligentie verricht de controles op de handelingen (afgestemd op de voorschriften van de BRL's en het Besluit bodemkwaliteit), doet op de achtergrond de meeste noodzakelijke handelingen/registraties en zorgt ervoor dat alle gegevens in de database worden opgeslagen. Vanuit deze database kunnen alle noodzakelijk overzicht automatisch worden gegenereerd.

Om u kennis te laten maken met de mogelijkheden van dit systeem organiseert DrechtConsult in oktober 2012 een workshop voor bedrijven en instellingen. Hebt u interesse? Meldt u zich dan aan op grondinzicht@drechtconsult.nl. U ontvangt vervolgens een uitnodiging voor de workshop. Mocht u de voorkeur geven aan een bedrijfspresentie dan kunt u zich ook hiervoor aanmelden. Wij zullen vervolgens een afspraak maken voor een presentatie bij uw bedrijf of instelling.

Download hier de brochure.